O nas

SENOL Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor rozpuszczalników i surowców chemicznych

 

Firma SENOL sp. z o.o. istnieje na rynku od 2008 roku.
Główną dziedziną naszej działalności jest produkcja rozpuszczalników oraz dystrybucja surowców chemicznych.
Oferta firmy skierowana jest do odbiorców hurtowych oraz detalicznych.
Posiadamy obszerny magazyn, zlokalizowany w centrum Polski, dzięki czemu możemy zaoferować magazynowanie i konfekcjonowanie płynnych surowców organicznych.
Oferujemy małogabarytowe dostawy własnym transportem, a w przypadku dostaw wielkogabarytowych współpracujemy z firmami spedycyjnymi. 
Dbając o rozwój przedsiębiorstwa stale podnosimy jakość produktów. 
Nieustannie poszerzamy swój asortyment, w wyniku czego jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom. 

 

 


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady realizacji Umów sprzedaży, dostaw lub świadczenia usług (zwanych dalej „Umowami”) oferowanych przez SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( KRS 0000318565, NIP 7282708758 ) zwanym dalej „ Sprzedającym”.

1.2. Niniejsze OWS nie mają zastosowania w stosunkach z podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej .

1.3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. OWS będą wiązać SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Kupującego, o ile strony odrębnie, wyraźnie i w formie pisemnej nie ustalą, że całość lub określone postanowienia niniejszych OWS nie mają zastosowania do danego zamówienia bądź umowy.

1.4. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje Sprzedawcy, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, nie stanowią oferty Sprzedawcy, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

1.5. Milczące przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę jest wyłączone.

1.6. Zawarcie Umowy następuje wyłącznie poprzez:

a/ podpisanie dokumentu Umowy przez Sprzedawcę i Klienta,

b/ pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Sprzedawcę zamówienia Klienta,

c/ wykonanie Umowy przez Sprzedawcę zgodnie z zamówieniem Klienta, w szczególności wykonanie dostawy.

1.7. Zawarta z Klientem Umowa oraz OWS obejmują wszystkie ustalenia poczynione między Klientem i Sprzedawcą przed jej zawarciem, w szczególności w toku prowadzonych wcześniej negocjacji.

§ 2. Oferty, ceny

2.1.Oferta nie jest dokumentem potwierdzającym rezerwację towaru.

2.2.Cena jest ważna dla ilości przedstawionych w ofercie.

2.3. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek .

§ 3. Dokumenty potwierdzające jakość towaru

3.1.O możliwość otrzymania atestów, kart materiałowych lub innych dokumentów wskazujących na jakość kupowanego towaru (poza Świadectwem Jakości) należy pytać Sprzedającego przy złożeniu zapytania ofertowego. Może mieć to wpływ na wydłużenie czasu realizacji zamówienia oraz cenę towaru.

3.2. Przekazywane przez Sprzedającego atesty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość kupowanego towaru, użytego do produktu materiału, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedającego zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar/materiał spełnia wskazane w nich kryteria. Dokumenty te są każdorazowo jedynie informacją Sprzedającego, że towar/materiał zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

3.3. Zwłoka w wydaniu w.w. dokumentów spowodowana opóźnieniem w jego otrzymaniu przez Sprzedającego od producenta czy dostawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego, ani do wstrzymania, ograniczenia czy opóźniania płatności wynikającej z faktury, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze sankcyjnym.

§ 4. Warunki płatności

4.1. Pierwsze trzy transakcje odbywają się za POBRANIEM lub jako PRZEDPŁATA. Po dokonaniu trzech transakcji za pobraniem/przedpłatą należy dostarczyć dokumenty założycielskie firmy i wówczas zostanie wygenerowana dla firmy forma płatności: przelew. Termin płatności przelewu jest ustalany indywidualnie i liczony jest od daty wystawienia faktury.

4.2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do jej przyjęcia, oraz oświadcza, iż takie faktury VAT uznaje za zaakceptowane przez dłużnika rachunki w rozumieniu przepisów o postępowaniu nakazowym, w szczególności art. 485 §1 ust 2 kpc.

4.3. Datą zapłaty przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wskazany każdorazowo na fakturze VAT. 4.4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

4.5.W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów windykacji należności.

4.6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowieniem niniejszym uchyla się uprawnienia Kupującego (dłużnika), o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

4.7. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach, uważane są za skuteczne.

§ 5 Wydanie produktu i przejście ryzyka

5.1. Wydanie produktów następuje w chwili ich odbioru przez Klienta lub w chwili powierzenia ich przewoźnikowi.

5.2. Sprzedawca, wedle swej oceny, wybiera opakowanie produktów i sposób wysyłki.

5.3. Z chwilą wydania produktu, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.4. Niezależnie od postanowień powyższych, w przypadku, gdy opóźnienie wysyłki produktu nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta z chwilą jego powiadomienia o gotowości Sprzedawcy do wysyłki produktu.

§ 6. Warunki, termin i koszty dostawy

6.1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

6.2. Kupujący ma prawo sam odebrać towar na miejscu lub zorganizować i zlecić jego odbiór dowolnej firmie kurierskiej.

6.3. W innym przypadku Sprzedający dostarcza towary Kupującemu do wskazanego przez niego miejsca za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.4. W przypadku utraty lub uszkodzenia towaru z winy przewoźnika, reklamację składa Sprzedający, ubiegając się o stosowną rekompensatę zgodnie z zawartą z przewoźnikiem umową.

6.5. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Towary dostarczone będą do miejsca wskazanego w zamówieniu jako miejsce dostawy. W przypadku braku wskazania miejsca przyjmuje się, że miejscem dostawy jest siedziba firmy Kupującego.

6.6.Zamówienie może być złożone formie pisemnej (e-mail, fax) lub telefonicznie i określa dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy.

6.7. Kupujący nie będzie miał prawa do przeniesienia swych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę, aby dane dotyczące istniejących lub realizowanych umów, były gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego i podmioty działające na jego zlecenie w celu wykonania zamówienia

6.8.Sprzedający może przyjąć zamówienie w całości lub w części.

6.9. Realizacja zamówień na asortyment dostępny z magazynu wynosi do 3 ( trzech ) dni roboczych lub według otrzymanej oferty.

6.10. Zamówienie e-mail nadesłane po godz. 12:00 automatycznie przechodzi do realizacji na dzień następny.

6.11. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć staranności, aby zamówiony towar został dostarczony Kupującemu bez opóźnienia.

6.12. Opóźnienia w dostawie towarów nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Sprzedającego, w szczególności roszczeń o odszkodowanie bądź o odstąpienie od umowy.

6.13. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależnego wykonania zobowiązania.

6.14. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy.

6.15. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się w szczególności niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, brakiem dostaw energii elektrycznej, konfliktami zbrjnymi, ogłoszeniem stanów nadzwyczajnych, stanów wyjątkowych, epidemicznych.

6.16.W przypadku istnienia po stronie Kupującego przeterminowanych płatności, nieuregulowanych odsetek za opóźnione płatności bądź w razie powzięcia przez Sprzedającego wiadomości o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, w sposób mogący negatywnie wpłynąć na wykonanie zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej ze Sprzedającym umowy, realizacja kolejnych zamówień może zostać wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

6.17. W sytuacji, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru, np. wzrost kosztów produkcji lub cen zakupu danego materiału/towaru bądź wystąpienie/podwyższenie dodatkowych opłat związanych z realizacją zamówienia (np. cło) Sprzedawca ma prawo do podwyższenia ceny towaru przy wcześniejszym poinformowaniu o tym Kupującego.

6.18. Jakakolwiek zmiana zamawianego towaru, który był wcześniej oferowany może spowodować zmianę cenową i terminową.

6.19. Termin wykonania Umowy zaczyna biec od daty wskazanej w Umowie lub od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Klienta.

6.20. Bieg terminu wykonania Umowy ulega wstrzymaniu na czas dokonywania przez Sprzedawcę i Klienta niezbędnych ustaleń dotyczących kwestii wykonania Umowy lub kwestii technicznych lub do czasu otrzymania przez Sprzedawcę ustalonej zaliczki.

6.21. W przypadku ustalenia przez Sprzedawcę i Klienta terminu wykonania Umowy w postaci ściśle określonej daty, wstrzymanie biegu terminu, o którym mowa w punkcie powyższym, ma ten skutek, iż termin wykonania Umowy ulega przesunięciu o okres odpowiadający okresowi, w którym bieg terminu wykonania Umowy był wstrzymany.

6.22. Działanie siły wyższej w stosunku do Sprzedawcy, jak również jego podwykonawców wstrzymuje odpowiednio bieg terminu wykonania Umowy. To samo tyczy się sytuacji, gdy przeszkody w wykonaniu umowy są spowodowane decyzjami organów władzy publicznej, problemami z energią eklektyczną lub trudnościami w zaopatrzeniu w surowce, zakłóceniami w komunikacji lub nieprzewidzianymi trudnościami w dostawie, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć.

§ 7 Zwrot produktów, stan majątkowy Klienta

7.1. Możliwość zwrotu przez Klienta dostarczonych produktów, bez uzyskania wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, jest wykluczona.

7.2.W przypadku wyrażenia zgody, wszelkie koszty związane ze zwrotem produktów obciążają Klienta.

7.3. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionego przypuszczenia, że spełnienie przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, Sprzedawca może wstrzymać się z wykonaniem dostaw, wyznaczając Klientowi odpowiedni termin, w którym Klient, wedle własnego uznania, albo spełni swoje świadczenie jednocześnie z wydaniem mu produktów, albo ustanowi stosowne zabezpieczenia dla realizacji swoich zobowiązań.

§ 8 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie własność dostarczonego produktu aż do uiszczenia przez Klienta ceny za produkt.

8.2. Aż do momentu całkowitego uiszczenia ceny za produkt, Klient zobowiązuje się nie przenosić na inny podmiot przysługującej mu względem tego produktu warunkowej własności na rzecz osoby trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy.

8.3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Klient będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20 % wartości produktu, którego warunkowa własność została zbyta. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez Sprzedawcę naprawienia poniesionej przez to szkody w pełnym zakresie.

8.4. W przypadku naruszenia zobowiązań przez Klienta, w szczególności opóźnienia w zapłacie ceny, Sprzedawca może żądać od Klienta natychmiastowego zwrotu produktów na koszt i ryzyko Klienta. ( proszę się bardzo się zastanowić na tym §8 ponieważ mam pewne wątpliwości czy niezbyt rygorystyczny zapis, zakładając, że klienci czytają OWS)

§ 9. Cechy zamówionych towarów

9.1. Wszelkie zamówienia są składane przez Kupującego na jego ryzyko. W szczególności SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w razie naruszenia w związku z zamówionymi towarami praw własności przemysłowej, takich jak prawa z patentu, wzoru użytkowego, oznaczenia geograficznego lub praw autorskich i pokrewnych. Kupujący zwalnia Sprzedającego od wszelkiej odpowiedzialności i od wszelkich roszczeń, jakie mogą zostać skierowane wobec SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w razie naruszenia wyżej wskazanych praw w związku z zamówionymi produktami.

§ 10. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

10.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktów na zasadach rękojmi, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi idąca dalej niż określono w poniższych postanowieniach, jest wyłączona.

10.2. Klient ma obowiązek zbadać dostarczone produkty niezwłoczne po ich odbiorze, nie później jednak niż w terminie 2 ( dwóch ) dni od dnia odbioru. W tym też terminie jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy na piśmie o dostrzeżonych wadach. W przypadku braku zawiadomienia Sprzedawcy o wykryciu wad w terminie wskazanym powyżej, Klient traci uprawnienia z rękojmi w zakresie wad, które były dostrzegalne w chwili odbioru produktu.

10.3. Klient nie może podnosić roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku zaistnienia nieistotnych różnic między produktem dostarczonym a opisem produktu w Umowie lub nieistotnego ograniczenia przydatności, stanu lub jakości produktu związanych z udoskonalaniem produktu.

10.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu spowodowane działaniem osób trzecich, nieodpowiednim przechowywaniem lub oddziaływaniem czynników chemicznych.

10.5. Warunkiem skorzystania z uprawnień reklamacyjnych z tytułu rękojmi jest dostarczenie Sprzedawcy produktu oraz opisu stwierdzonych przez Klienta wad. Koszty dostawy produktu do Sprzedawcy ponosi Klient, przy czym w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty dostawy produktu do Sprzedawcy. 10.6. Po dostarczeniu Sprzedawcy produktu będącego przedmiotem reklamacji, Sprzedawca przystąpi do zbadania produktu, w tym poddania go badaniom laboratoryjnym, celem ustalenia, czy zgłoszone przez Klienta wady produktu występują.

10.7. W przypadku niedostarczenia Sprzedawcy produktu objętego reklamacją, reklamacja będzie uznawana za nie zgłoszoną.

10.8. Sprzedawca odpowie na reklamację Klienta w terminie 1 miesiąca od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy przez Klienta.

10.9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości powstałych w procesie produkcji u Kupującego, bądź jego dalszych odbiorców w wyniku nieodpowiedniego dobrania materiałów przez Kupującego.

10.10. W przypadku napełnienia pojemników dostarczonych przez Kupującego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe lub ilościowe towaru.

10.11. W przypadku napełnienia przez Sprzedającego pojemników dostarczonych przez Kupującego wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego dotyczy w szczególności zmiany barwy, woni, zapachu, przejrzystości, klarowności, gęstości towaru.

10.12. W przypadku napełnienia pojemników dostarczonych przez Kupującego, wyłącznie Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady jakościowe lub ilościowe towaru. Napełnienie pojemników dostarczonych przez Kupującego następuję na jego wyłączne ryzyko i niebezpieczeństwo, a odpowiedzialność Sprzedającego za wszelkie, ewentualne wady towaru jest całkowicie wyłączona.

10.13. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego.

10.14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiście poniesione jednak nie wyższe niż wartość sprzedaży towarów netto dla Kupującego. Sprzedający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

10.15. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

10.16. W przypadku zasadności roszczeń z rękojmi Sprzedawca może wedle własnego wyboru dostarczyć nowy produkt w miejsce wadliwego lub wadliwy produkt naprawić lub zwrócić Klientowi uiszczoną cenę za produkt, przejmując wadliwy produkt na własność.

10.17. Koszty naprawy lub wymiany produktu ponosi Sprzedawca, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dostarczenia nowego produktu Sprzedawca ponosi jedynie koszty jego dostarczenia do miejsca dostawy pierwotnie dostarczonego produktu. Sprzedawca nie ponosi kosztów dodatkowych, związanych z naprawą lub wymianą produktu, w szczególności kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do miejsca ulokowania produktu lub montażem, demontażem produktu, transportem wadliwych, naprawionych lub nowych produktów, usuwaniem odpadów, podróżą i czasem podróży, zapewnieniem podnośników lub rusztowań.

10.18. W przypadku braku zasadności roszczenia Klienta z tytułu rękojmi, Sprzedawca może żądać od Klienta zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł w związku z rozpatrywaniem roszczenia Klienta.

10.19. Podniesienie roszczeń z tytułu rękojmi nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny za otrzymane produkty.

10.20. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień reklamacyjnych z tytułu rękojmi jest możliwe wyłącznie po całkowitym uiszczeniu przez Klienta pełnej ceny produktu oraz dochowania pozostałych warunków płatności, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w OWS.

§ 11. Odpowiedzialność

11.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w związku z wykonaniem Umowy za straty wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa. Dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.

11.2. Ograniczenie wskazane w punkcie powyższym nie dotyczy przypadku, gdy Sprzedawca przyjął na siebie dodatkową umowną odpowiedzialność gwarancyjną na piśmie.

11.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientowi (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona maksymalnie do wartości ceny netto sprzedaży produktu wynikającej z Umowy, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody.

11.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1. OWS obowiązują od dnia 1 maja. 2020 r.

12.2. Wszelkie spory związane z Umową i OWS podlegają jurysdykcji sądów polskich. Spory rozpatrywać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.

12.3. Niniejsze OWS oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nieuregulowanych w OWS lub Umowie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

12.4. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11.04.1980 r.

12.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Strony zobowiązane są ponadto interpretować pozostałe postanowienia OWS w ten sposób, aby w jak największym zakresie uzyskać cel nieważnego postanowienia.

12.6. OWS zostały sporządzone w wersji polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersją wiążącą jest wersja polska.

12.7. Kupujący wyłącza niniejszym stosowanie własnych warunków zakupu bądź sprzedaży przy wykonywaniu umowy z SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

12.8. Sprzedający nie ma obowiązku informowania o zmianach treści Ogólnych Warunków Sprzedaży. Aktualne Ogólne Warunki Sprzedaży wydawane będą na każde żądanie Kupującego oraz znajdują się na stronie internetowej SENOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: www.senol.pl

SENOL - wysoka jakość i zadowolenie klienta